Việt Nam phấn đấu vào Top 3 ASEAN về tốc độ tăng năng suất lao động

Đầu tư và Tiếp thị
11:40 AM 09/11/2023

Chính phủ đã đặt ra mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng năng suất lao động bình quân trên 6,5%/năm từ nay đến 2030, và nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN vào năm 2030.

Ngày 8/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ban hành Quyết định số 1305/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030.

Mục tiêu tổng quát của Chương trình là đến năm 2030, năng suất lao động trở thành một động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh, bền vững, tận dụng hiệu quả các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; trong đó, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thúc đẩy liên kết vùng; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là các trụ cột chính.

Việt Nam phấn đấu vào Top 3 ASEAN về tốc độ tăng năng suất lao động - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Báo đầu tư

Mục tiêu cụ thể của Chương trình đầu tiên là tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt trên 6,5%/năm, trong đó; tốc độ tăng năng suất lao động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,5 - 7,0%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 7,0 - 7,5%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân khu vực dịch vụ đạt 7,0 - 7,5%/năm.

Thứ hai, tốc độ tăng năng suất lao động của các vùng kinh tế trọng điểm và 5 thành phố trực thuộc trung ương cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động trung bình cả nước trong giai đoạn 2023-2030.

Thứ ba, phấn đấu nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN về tốc độ tăng năng suất lao động vào năm 2030.

Thứ tư, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo tăng trung bình 15%/năm đến năm 2025 và tăng trung bình 20%/năm đến năm 2030.

Thứ năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30% vào năm 2025 và 35-40% vào năm 2030.

Thứ sáu, tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông nghiệp đạt dưới 30% vào năm 2020 và dưới 20% vào năm 2030.

Thứ bảy, nâng cao tỷ trọng đóng góp của khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng, trong đó đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) đạt khoảng 45% GDP vào năm 2025 và đạt khoảng 50% GDP vào năm 2030.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Kế hoạch sẽ thực hiện thí điểm Chương trình thúc đẩy tăng năng suất lao động trong một số lĩnh vực, địa phương, từ đó nhân rộng ra toàn bộ nền kinh tế.

Chính phủ cũng sẽ nghiên cứu, đề xuất việc thành lập Ủy ban năng suất quốc gia trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm quốc tế và bảo đảm phù hợp điều kiện thực tiễn Việt Nam.

Cùng đó, triển khai các giải pháp sử dụng công nghệ số, dữ liệu số, chuyển đổi số để tăng năng suất lao động. Phát triển thị trường khoa học công nghệ, khuyến khích hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; thực hiện chuyển đổi số sâu rộng trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng doanh nghiệp.

Một giải pháp quan trọng nữa được đề ra trong Kế hoạch này là tăng năng suất lao động ở các tiểu vùng và từng địa phương trong vùng. Hình thành không gian phát triển các tiểu vùng phù hợp trong từng vùng kinh tế - xã hội để kết nối phát triển.

Kế hoạch cũng nêu rõ, hoàn thiện thể chế, chính sách cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Hoàn thiện thể chế phát triển công nghiệp, xây dựng Luật Phát triển công nghiệp. Thực hiện có hiệu quả định hướng phát triển các ngành dịch vụ ưu tiên…

Đặc biệt, cần hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê để theo dõi, đánh giá diễn biến năng suất lao động gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Huyền My (t/h)
Ý kiến của bạn
Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

Chia sẻ tại Hội nghị "Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP: Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp", sáng 29/2, đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh cần khơi dậy động lực, tạo áp lực thường xuyên và sự đồng hành nhiều bên để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.